Esquemes planxa i perfileria

LAMAS PVC ALVEOLADES (25 cm ample útil)

7TL300 - Lamas de 300 cm
7TL360 - Lamas de 360 cm

Perfilería en tires de 3 m


PERFILERIA PER SOSTRE FIX A FORJAT

Al sostre ras o a les bigues

7TJF - Remat perimetral J (Ample 20 mm)


PERFILERIA PER SOSTRE SUSPÈS

7TJS - Remat perimetral J (Ample 20 mm)


7TRS - Rastrell primari

7TP      - Pinça niló


També es pot acabar el perímetre amb els perfils de cant rodó sanitari que s'exposen a "Esquemes de perfileria sanitària".

7TH - Perfil prolongació H (Ample 40 mm)


Per a tots dos sistemes