Característiques tècniques

Característiques

Resultat

MATERIAL EMPRAT P.V.C. (Policlorur de Vinil) Exempt de plastificants.
MESURES Amplada útil del perfil: 250mm. Gruix: 8 mm. Aprox.
PES PER M / LINEAL 725 grs. aprox.
DENSITAT 1,60 grs/cm3
OPACITAT Suficient
RESISTÈNCIA A LA LLUM Bona
ABSORCIÓ D'AIGUA Pràcticament nul·la
REACCIÓ AMB ALTRES PRODUCTES Resisteix de manera excepcional a gairebé tots els productes químics. Podem informar prèvia consulta.
TEMPERATURA VICAT 80ºC
COEFICIENT DILATACIÓ LINEAL A –25ºC 28,8  * 10-6  k-1
COEFICIENT DILATACIÓ LINEAL A + 60ºC 71,6  * 10-6  k-1
TEMPERATURA DE TRANSICIÓ VITRICA 66ºC
PROPAGACIÓ A LA FLAMA B-s3,d0 (UNE ES 13.501-1:2007+A1:2010)