Característiques tècniques

Característiques

Norma

Resultat

Temperatura de reblaniment Vicat UNE EN ISO 306 78
Resistència a l'acetona 40132 Bona
Mòdul en flexió ISO 178 A 2500 ± 214 Mpa
Tensió màxima ISO 178 A 57,3 ± 3,9 Mpa
Allargament al trencament ISO 527/2 527/1. 1997 160 ± 24,7%
Resistència a l'impacte Charpy ISO 179 a 23ºC no treca a -20ºC: 13,86 ± 1,81 KJ/m2
Contingut de clorur de vinil residual segons directiva 80/76/CEE UNE - EN ISO 6401 ND (no quantificable)
Migració plàstics en contacte amb aliments UNE 1186-14:2003 3,2 ± 0,5
Migració global en simuladors aquosos per immersió total UNE 1186-3:2002 3,3 ± 0,5
Classificació reacció al foc Euroclase UNE 13501-1:2007+A1:2010 B-s3,d0